top of page
dewa-rally-33_52235592819_o.jpg

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeen
 
De klant die u bent, de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en producten
van Millenniums. Uw verkoper is Millenniums.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de diensten die via deze
website. Wanneer men spreekt over "deze website" bedoelt men de website www.dewarally.be en de websites die deel uitmaken van deze website.

 

Door deze website te gebruiken en het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" aan te vinken, erkent u dat u kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en dat u alle onderstaande voorwaarden aanvaardt.

 

 

2. Deze website

2.1. Deze inhoud van deze website en de informatie die wordt aangeboden (waaronder de foto's,
logo's, teksten, merken, ...), evenals het onderliggende systeem waarmee deze inhoud en informatie wordt aangeboden, zijn eigendom van Millenniums of haar partners of haar sponsors.

Daarom stemt u ermee in deze website of dit platform, met inbegrip van de inhoud of informatie, niet te gebruiken voor onwettige, commerciële of niet-persoonlijke doeleinden. Bijgevolg zijn verwijzingen naar deze website voor de promotie van eigen commerciële activiteiten verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Millenniums.

 

U gaat ermee akkoord geen informatie, software, producten of diensten verkregen van deze website of dit platform te transformeren, te kopiëren, te verspreiden, uit te zenden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven of te verspreiden om er afgeleide werken van te maken, over te dragen, te verkopen of door te verkopen.

 

 

2.2. Deze website of gelieerde platforms zijn handelsmerken van Millenniums. Ook de
merknamen van producten, diensten of bedrijfsnamen vermeld op deze website of
weergegeven, zijn beschermd als intellectueel eigendom van ofwel Millenniums ofwel hun
respectievelijke eigenaars, partners of sponsors van Millenniums.

 

 

2.3. De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Wij kunnen echter niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie volledig foutloos is. U aanvaardt dit en erkent daarom dat er geen garanties aan u worden gegeven. De website wordt dan ook aangeboden zoals deze op het scherm wordt getoond.

 

 

2.4. Millenniums is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of platform, de informatie, producten of diensten, op basis van een contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien Millenniums is geïdentificeerd als zijnde potentieel voor dergelijke schade.

 

 

3. Verplichtingen van de klant

 

3.1. De klant die de inschrijving doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat in voor de
betaling van de inschrijving na bevestiging van deelname, ook als deze moet worden opgemaakt en aan een derde moet worden toegezonden.

 

 

3.2. Om te kunnen inschrijven moet men ouder zijn dan 18 jaar en wettelijk bevoegd.

 

 

3.3. De klant verbindt zich ertoe dat de persoonlijke gegevens vermeld in het identificatieformulier op de website bij de inschrijving, correct en volledig zijn. Millenniums behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van vermoeden van fraude of om redenen van geschiktheid.

 

 

3.4. U bent als enige verantwoordelijk voor fouten in het aankoopproces, zoals het invoeren van een verkeerd e-mailadres, het aangeven van een onjuiste hoeveelheid producten of het verkeerd inschatten van de kenmerken van de geleverde diensten. U bent ook verantwoordelijk voor de werking en veiligheid van het e-mailprogramma dat u gebruikt. Het risico van verlies van een elektronisch verzonden bevestiging gaat op u, de klant, over op het moment van aflevering van de e-mail aan uw provider. 

 

4. Verkoop van tickets

 

4.1 De vermelde prijzen omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en
het gebruik van de diensten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website.

 

 

4.2 De tickets worden gereserveerd op het moment van verzending van het inschrijvingsformulier en na betaling. Zij worden uitsluitend als pdf-bestand naar het in het boekingsformulier vermelde e-mailadres verzonden; er zijn geen andere verzendingsmethoden.


Uw reservatie wordt door Millenniums geannuleerd indien de tickets niet tijdig betaald worden. BTW en eventuele belastingen (die in de geafficheerde verkoopprijs zijn inbegrepen) zijn steeds ten laste van de Klant.


De tickets worden in geen geval terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch geruild. Indien een annulering door Millenniums nog zou worden aanvaard, aanvaardt u nu reeds dat hiervoor kosten worden aangerekend. Er is geen mogelijkheid om via deze website tickets te bestellen om ze later op de dag van het evenement af te halen.

 

 

4.3 Indien u de tickets niet uiterlijk 5 werkdagen voor het evenement ontvangt, of (indien u uw bestelling in de 5 werkdagen voor het evenement heeft) één werkdag voor aanvang van het evenement waarvoor u tickets heeft gekocht, dient u contact op te nemen met Millenniums via info@dewarally.be . De oorspronkelijke tickets worden dan ongeldig en geven geen toegang meer tot het evenement.


Vertragingen in de verwerking van een bestelling kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, terugbetaling of intresten.

 

 

4.4 Pogingen tot misbruik, namaak of fraude kunnen leiden tot vervolging. Millenniums garandeert de authenticiteit van de bevestigingsmail/tickets voor zover deze op de site www.dewarally.be zijn gekocht. Men kan geen aanbiedingen van derden of via andere websites aanvaarden.

 

 

4.5 Men kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht bij bestelling van tickets bij Millenniums. Het ticket wordt niet terugbetaald noch geruild.

 

 

5. Betalingen
 

De producten kunnen enkel betaald worden via overschrijving na bevestiging van deelname. De nodige gegevens staan vermeld in de bevestigingsmail. De klant is zelf verantwoordelijk voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor de overschrijving van het bedrag van de aankoop naar Millenniums. Millenniums behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er aanwijzingen zijn van fraude of om andere redenen.

 

 

6. Aansprakelijkheid van Millenniums

 

Millenniums garandeert dat de producten recht geven op de prestaties die op de website worden vermeld. Prestaties op deze website van vorige edities van het evenement zijn geen garantie dat toekomstige edities ook zo zullen verlopen.

 

In geval van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld weersomstandigheden, kan het nodig zijn om
het evenement een andere invulling te geven dan oorspronkelijk voorzien. In dat geval streeft Millenniums ernaar een alternatief van de hoogst mogelijke kwaliteit aan te bieden.

 

 

Dergelijke omstandigheden geven de klant echter geen recht op enige terugbetaling.

Indien door onvoorziene omstandigheden het evenement moet worden geannuleerd of uitgesteld
heeft u als klant de keuze om ofwel het ticket te behouden dat recht geeft op deelname aan het uitgestelde evenement, ofwel uw ticket gratis terugbetaald te krijgen.

 

 

De aanvraag tot terugbetaling moet dan binnen de twee weken na de oorspronkelijk geplande datum van het evenement waarvoor u een ticket hebt gekocht, overgemaakt worden aan Millenniums.

 

Alle communicatie over een eventuele wijziging van het programma zal via deze website gecommuniceerd Millenniums is niet verplicht dit via andere communicatiemiddelen te melden.

 

 

De aansprakelijkheid van Millenniums is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte producten. Millenniums kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor andere schade (nutteloze verplaatsingen, ...).

7. Persoonlijke gegevens

 

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld met het oog op de goede uitvoering van het verkoopcontract. Ze kunnen ook gevolgd worden om de goede werking van de dienst van Millenniums te verzekeren en/of om de goede uitvoering van het contract aan te tonen.

 

 

Deze laatste kunnen ook gebruikt worden door Millenniums en haar filialen, alsook doorgegeven worden aan derden (zoals mediagroep, organisator, promotor, "venue", ...) die contractueel verbonden zijn met Millenniums voor marketingdoeleinden.

 

 

Elke klant die zijn identiteit kan bewijzen, heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te weigeren door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek aan het e-mailadres info@dewarally.be, of per post aan de maatschappelijke zetel van Millenniums, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

Hij heeft ook het recht om de verzending van reclame per elektronische post niet toe te staan door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot regeling van de verzending van reclame per elektronische post.

 

 

8. Diverse bepalingen

 

8.1 In het onmogelijke geval dat sommige bepalingen van deze algemene voorwaarden als nietig zouden worden beschouwd, verbinden partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door de meest geschikte bepaling om zoveel mogelijk aan de gemeenschappelijke bedoeling van partijen tegemoet te komen.

 

 

8.2 De relatie tussen U en Millenniums is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Harelbeke bevoegd.

 

8.3 In hun onderlinge relaties aanvaarden partijen uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, SMS ...) als bewijs.

bottom of page